Informācija par alkoholisko dzērienu piegādi

Speciālā atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā Nr. MT 000000043741, izdota 14.12.2004

Brīdinām, ka alkohola lietošanai ir negatīva ietekme.

Alkoholiskos dzērienus pārdot ( iegādāties) un nodot nepilngadīgām personām ir aizliegts.

Alkoholiskos dzērienus aizliegts piegādāt un izsniegt no pulksten 22.00 līdz 8.00.

Distances līgums

 

Šis distances līgums, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts starp SIA „Grobiņas ziedi”, UR vien. reģ .Nr. 42102017415, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no vienas puses, un Pircēju, no otras puses, par saistībām, kas radās Pircējam pasūtot vienu vai vairākas, vienādas vai atšķirīgas Preces, turpmāk tekstā - Prece, par to samaksājot rēķinā norādīto Preces cenu, bet Pārdevējam apstiprinot Preces pasūtījumu un nodrošinot Preces piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi.

 

1.       Pasūtījuma noformēšanas kārtība.

 

1.1.  Pircējs patstāvīgi noformē Preces pasūtījumu ar interneta palīdzību, pilnībā iepazīstoties ar mājas lapā www.grobinasziedi.lv. izvietoto informāciju par Preci, tajā skaitā ar šā līguma un piegādes (www.grobinasziedi.lv/noteikumi) nosacījumiem, un nosūta to Pārdevējam, norādot arī savus personas datus, dzīvesvietas un piegādes adresi, un bankas rekvizītus.

1.2.  Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas divu (2) darba dienu laikā apstiprina to, elektroniski nosūtot Pircējam piedāvājumu ar izvēlētās Preces raksturojumu un tehniskajiem datiem, cenu (ar un bez PVN), apmaksas un piegādes termiņiem, garantiju un pēcpārdošanas servisa pakalpojumiem, kā arī rēķinu ar visiem nepieciešamajiem Pārdevēja bankas rekvizītiem, lai Pircējs varētu veikt samaksu par pasūtījumu.

 

2.      Preces cena un apmaksas kārtība.

 

2.1.  Preces cena ir cena, par kādu Pārdevējs pārdod Preci Pircējam.

2.2.  Ja pie attiecīgās Preces ir norādīta tās minimālā cena („sākot no EUR”), kuras apmērs ir atkarīgs no Preces tehniskajiem rādītājiem, tad precīzu Preces cenu Pārdevējs norāda apstiprinājuma piedāvājumā.

2.3.  Pircējs pēc vienošanās ar Pārdevēju Preces apmaksu veic Eiro valūtā (EUR), pamatojoties uz Pārdevēja sastādīto rēķinu, uz Pārdevēja norādīto bankas kontu divu (2) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

2.4.  Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.

 

3.      Pasūtījuma izpildes kārtība.

 

3.1.  Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu un Pircējs ir veicis pilnu Preces apmaksu.

3.2.  Pasūtījuma izpildes termiņš ir atkarīgs no izvēlētās Preces kategorijas, bet ne vairāk kā divas ( 2 ) nedēļas no pasūtījuma apstiprināšanas dienas.

3.3.  Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājuma neatņemama sastāvdaļa ir Pārdevēja izdotā pavadzīme ar Pircēja vai tā pilnvarotā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu.

3.3.1. ja pasūtījumā norādītajā piegādes laikā Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis neatrodas iepriekš norādītajā piegādes adresē, Prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā, un atkārtotā piegāde Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar norādītajiem piegādes tarifiem;

3.3.2. ja Pārdevējs ir veicis divus atkārtotus piegādes Pasūtījumus uz Pircēja norādīto adresi iepriekš norādītajā laikā, bet Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav bijis sastopams norādītajā adresē un laikā, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām. Pārdevējam ir tiesības atteikt turpmākas piegādes iespējas, un Pircēja pienākums ir pašam ierasties Pārdevēja noliktavā un saņemt Preci.

3.4.  Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām.

3.5.  Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.

 

4.      Pušu tiesības un pienākumi.

 

4.1.  Pārdevējs apņemas:

4.1.1. pārdot Preci un piegādāt to saskaņā ar pasūtījumu;

4.1.2. sniegt pilnīgu informāciju par Preci un tās ražotāju;

4.1.3. informēt (arī elektroniski) Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās Preces piegādes termiņi;

4.1.4. izskatīt Pircēja pretenzijas saistībā ar Preci, pasūtījuma izpildes termiņiem vai kvalitāti saprātīgā termiņā, par to sniedzot Pircējam savu atbildi pēc būtības;

4.1.5. ne vēlāk 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksāt Pircējam viņa faktiski veikto apmaksu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;

4.1.6. Pircēja pasūtījumā norādīto personisko informāciju, tajā skaitā bankas rekvizītus, izmantot tikai saistībā ar rēķina sastādīšanu par pasūtījuma apmaksu un pasūtījuma izpildi.

4.2.  Pārdevējam ir tiesības:

4.2.1. pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā telefoniski sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju;

4.2.2. neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci;

4.2.3. nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību un Preces saskaņā ar šā līguma 7.sadaļu, ja Precei ir vizuāli un/vai tehniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ un kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un/vai atdošanu atpakaļ Preces ražotājam.

4.3.  Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šā līguma saturu, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā mājas lapā.

 

4.4.  Pircējs apņemas:

4.4.1. noformējot pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Preci un sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības pilnīgā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vēršoties pie Pārdevēja pēc konsultācijas;

4.4.2. apmaksāt Preci saskaņā ar pasūtījumā un rēķinā norādīto Preces cenu;

4.4.3. pieņemt Preci pasūtījumā norādītajā piegādes termiņā.

4.5.  Pircējam ir tiesības:

4.5.1. saņemt Preci atbilstoši pasūtījumam;

4.5.2. saņemt atpakaļ samaksāto naudu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;

4.5.3. Preces garantijas termiņa laikā iesniegt pretenzijas par Preces kvalitāti.

 

5.      Preces kvalitāte un garantija.

 

5.1.  Pārdevējs ir atbildīgs par kvalitatīvas Preces pārdošanu un piegādi atbilstoši Preces tehniskajai specifikācijai un pasūtījumam.

5.2.  Puses vienojas, ka Pircējs vienas dienas laikā pārliecinās par preces kvalitāti no dienas, kad Prece ir piegādāta Pircējam un nodota Pircējam lietošanā un ziņo par to preces piegādātājam.

6.      Pušu atbildība.

 

6.1.  Puses par savu saistību izpildi ir pilnībā atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2.  Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas Pušu ietekmei un kontrolei, tad tā Puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to otrai Pusei, lai vienotos par tālāku rīcību

 

7.      Atteikuma tiesības.

 

7.1.  Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar Preces atdošanu atpakaļ Pārdevējam.

7.2.  Atteikuma termiņš septiņas( 7) kalendārās dienas

7.3.  Preču atteikuma un atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.) Tomēr, atsevišķos gadījumos, izvērtējot saņemtās preces kvalitāti, iespējama naudas atgriešana vai ziedu apmaiņa pret citiem ziediem.

 

8.      Strīdu risināšanas kārtība.

 

Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm šā līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.